“பாதீடு 2021” 2ம் வாசிப்பு சற்றுமுன் நிறைவேற்றம்!

2021ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் மீதான 2ம் வாசிப்பு நிறைவேற்றம்.
ஆதரவாக – 151
எதிராக – 52